Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów — Warszawa

księga przychodu i rozchodu

Oferujemy prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Warszawa to miasto, w którym świadczymy usługi. Zapewniamy również możliwość obsługi księgowości dla klientów spoza Stolicy, w ramach współpracy online. Formę działania i jego zakres dopasujemy do Twoich potrzeb.

Księga przychodów i rozchodów to forma uproszczonej księgowości. Do jej prowadzenia uprawnione są podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • rozliczają podatek na zasadach ogólnych (skala 12 lub 32%) lub liniowo (stawka 19%);
 • osiągnęły przychód za poprzedni rok podatkowy niewyższy niż 2 000 000 euro;
 • prowadzą działalność gospodarczą indywidualnie lub w ramach spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych bądź spółki partnerskiej.

Dokumentacja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej. Należy jednak zadbać o to, aby w ewidencji znalazły się wszystkie dane przewidziane przez wymogi prawne.

 

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów — co powinno być zawarte w ewidencji?

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów wymaga zapisywania w ewidencji wartości dotyczących:

 • przychodów od sprzedawanego towaru i usług;
 • przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku;
 • przychodów z otrzymanych kar umownych;
 • wynagrodzenia płatnika;
 • kosztów związanych z zakupem materiałów, ich ubezpieczeniem, transportem, załadunkiem, rozładunkiem;
 • wydatków na wynagrodzenie w gotówce;
 • wydatków na wynagrodzenie w naturze.

Dokumentacja powinna być prowadzona z należytą starannością. Nawet drobne błędy mogą bowiem powodować naruszenie przepisów prawa oraz szereg związanych z tym konsekwencji, w tym m.in. kary grzywny.

 

Jakie usługi obejmuje prowadzenie księgi przychodów i rozchodów?

W ramach prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oferujemy:

 • stałą obsługę: osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek (spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej);
 • sporządzanie niezbędnych deklaracji ZUS;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia;
 • przekazywanie zestawień systemowych papierowo/e-mail;
 • przygotowanie wszystkich wymaganych przez prawo podatkowe deklaracji.

Jesteś zainteresowany współpracą z nami? Zachęcamy do kontaktu.